Privacybeleid

Privacyverklaring van GemeenteBelangen Aalten
GemeenteBelangen Aalten is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: GemeenteBelangen Aalten Bernard IJzerdraatstraat 36 7091 ZL Dinxperlo

Contactpersoon voor GemeenteBelangen Aalten op dit onderwerp is J.J. Bulsink. Bereikbaar op telefoonnummer 0315 653690 en e-mail adres info@gemeentebelangen-aalten.nl. Grondslag waarop verwerking is gebaseerd De rechtsgrondslag waarop GemeenteBelangen Aalten de verwerking van persoonsgegevens baseert is als volgt: u heeft GemeenteBelangen Aalten toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden. Doelen van verwerking GemeenteBelangen Aalten verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: Informatieverstrekking aan de leden en ledenadministratie. Categorieën van persoonsgegevens Dit is een overzicht van de soorten persoonsgegevens die wij van u verwerken: Naam; Adres; Telefoonnummer(s); E-mailadressen; Indien nodig geboortedatum. Delen persoonsgegevens met derden GemeenteBelangen Aalten verstrekt geen persoonsgegevens aan derden. Bijzondere categorieën van persoonsgegevens GemeenteBelangen Aalten verwerkt geen bijzondere categorieën van persoonsgegeven. Tevens verwerkt GemeenteBelangen Aalten geen persoonsgegevens van personen onder 16 jaar, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is verleend door ouders of degene met ouderlijke verantwoordelijkheden. Functionaris voor gegevensbescherming GemeenteBelangen Aalten heeft geen functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Er is geen sprake van regelmatige en stelselmatige observatie waarbij uw persoonsgegevens worden vastgelegd.

Gegevensbeschermingseffectbeoordeling Voorafgaand aan de verwerking van persoonsgegevens wordt er geen gegevensbeschermingeffectbeoordeling uitgevoerd omdat is vastgesteld dat verwerking geen hoog risico inhoudt voor uw rechten en vrijheden. GemeenteBelangen Aalten neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen die ingrijpende gevolgen hebben voor u. Bewaartermijn persoonsgegevens GemeenteBelangen Aalten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wanneer de gegevens niet langer noodzakelijk zijn voor het doel van de verwerking, dan worden zij vernietigd of gewist. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Verwijdering geldt ook voor derde partijen waar uw persoonsgegevens eventueel mee zijn gedeeld. Deze partijen zijn genoemd in dit document onder paragraaf ‘Delen persoonsgegevens met derden’. U kunt een verzoek betreffende uw persoonsgegevens sturen naar: info@gemeentebelangen-aalten.nl GemeenteBelangen Aalten reageert binnen de termijn van één maand op uw verzoek. Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens in strijd met de geldende wet- en regelgeving worden verwerkt, kunt u de Autoriteit Persoonsgegevens verzoeken te bemiddelen of te adviseren tussen u en GemeenteBelangen Aalten. Tevens heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.