Programma

Het verkiezingsprogramma van GemeenteBelangen heeft als titel “Samen hart voor lokaal belang”. Onze leidraad is een verkiezingsprogramma geheel gericht op een goed leef- en werkklimaat in onze gemeente. Lokaal, dichtbij met hart voor onze gemeente en haar inwoners willen wij ons hard maken voor uw belang.

Onze ideeën en idealen hebben wij verwoord in 10 speerpunten. Ons volledige programma kunt u hier downloaden:

Verkiezingsprogramma

Speerpunten

1. De inwoner staat centraal.

GemeenteBelangen:

 • Vindt het belangrijk dat inwoners betrokken worden bij hun buurt. Mogelijkheden om de mening van inwoners te horen willen wij verder uitbreiden.
 • Is voor een interactieve gemeente die particulier initiatief hoort, stimuleert en waar nodig ondersteunt.
 • Is voor het benoemen van een kinderburgemeester en wil een actieve inzet om de mening van jongeren te horen.

2. Wonen.

GemeenteBelangen:

 • Is voor een betaalbaar woningaanbod voor starters, alleenstaanden, gezinnen, eenoudergezinnen en ouderen.
 • Vindt dat bij de woningbouwplanning gekeken moet worden naar alternatieve woonvormen, nieuwe ontwikkelingen wat betreft woonbehoefte moeten daarbij leidend zijn.
 • Wil dat de gemeente goede prestatieafspraken maakt met de woningbouwcorporaties om een betaalbaar, levensloopbestendig en duurzaam woningaanbod te realiseren.

3. Een groene gemeente.

GemeenteBelangen:

 • Wil dat het groenonderhoud in onze hele gemeente op een hoger niveau komt. Van sober onderhoud naar meer aantrekkelijk groen.
 • Vindt dat het snoeien van groen aangepast moet worden aan de seizoenen waarbij er aandacht is voor insecten en andere dieren.

4. Vrijwilligers, het hart van onze samenleving.

GemeenteBelangen:

 • Is voor het aanstellen van een gemeentelijk contactfunctionaris die het aanspreekpunt is voor verenigingen. De contactfunctionaris biedt ondersteuning door mee te denken bij de verschillende financiële, bestuurlijke of organisatorische vragen en is een spil bij aanvragen van subsidies en vergunningen.

5. Mantelzorgers ontzorgen.

GemeenteBelangen:

 •  Is voor een mantelzorgmakelaar die mantelzorgers helpt bij regeltaken wanneer zij te maken krijgen met instanties en wettelijke regelingen.
 •  Vindt projecten als Ervaringsmaatjes en Jonge Helden voor jonge mantelzorgers een belangrijke ondersteuning.

6. Geef de ondernemer de ruimte.

GemeenteBelangen:

 • Wil dat mogelijkheid tot bundeling van bedrijventerreinen onderzocht wordt voor een meer gericht aanbod.
 • Vindt dat bestaande bedrijven behouden moeten worden voor onze gemeente.
 • Lokale bedrijven zouden bij uitbreiding niet gehinderd mogen worden door provinciale afspraken.
 • Vindt dat de bedrijfscontactfunctionaris structureel overleg moet hebben met lokale ondernemers, zorg en onderwijs om voor jongeren stage en afstudeerplekken te creëren.

7. Vitale winkelcentra.

GemeenteBelangen:

 • Is voor het aanstellen van een centrummanager voor de kernen Aalten/Dinxperlo. De centrummanager gaat aan de slag met invulling van leegstaande panden, aanloopstraten van winkelgebieden en uitstraling van de winkelcentra in de kernen Aalten en Dinxperlo.
 • Wil onderzoek naar een leegstandsbelasting voor panden die langdurig leeg staan en een aangepaste OZB voor ondernemers.

8. Circulaire economie.

GemeenteBelangen:

 • Wil hergebruik van producten en grondstoffen stimuleren, het voorkomt vervuiling en bespaart energie en grondstoffen. Hergebruik levert ook werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wij willen het contract met “Kringloop Aktief” vernieuwen waarbij goederen tegen een vergoeding aan huis worden opgehaald.

9. Leefbaarheid.

GemeenteBelangen:

 • Wil dat er verder geïnvesteerd wordt in de versterking van de leefbaarheid van de kernen Aalten, Bredevoort en Dinxperlo.
 • Is voorstander van een eenmalige toekenning van een financiële bijdrage per inwoner van de verschillende buurtschappen. Leefbaarheid in  de buurtschappen vraagt meer dan in de kernen  waar verschillende voorzieningen zijn

10. Lokaal wat lokaal kan, regionaal wat slim is.

GemeenteBelangen:

 • Is voor regionale samenwerking daar waar krachten bundelen slim is.
 • Is tegen regionale herindeling.
 • Onze inzet: dichtbij, herkenbaar en lokale kracht bundelen.